استفاده از مقاطع سردنورد شده در سال های اخیر اغلب در قالب ساختمان های LSF در ایران رواج پیدا کرده است. تمامی مقاطع مورد نیاز برای ساخت یک سازه را می توان با استفاده از روش های سرد نورد تولید نمود. از بین این مقاطع، مقاطع توخالی سازه ای (HSS) سردنورد شده از اهمیت بیشتری برای کارهای سازه ای برخوردارند و به طور گسترده در سازه های نوین مورد استفاده قرار گرفته اند. این نوع مقاطع توخالی را می توان به عنوان ستون در سازه های متداول استفاده نمود و هزینه های مربوط به جوشکاری و پرت را برای ساخت همین مقاطع از ورق کاهش داد. علاوه بر آن، این مقاطع به عنوان اعضایی برای مهاربندی و اعضای خرپایی سازه های فضاکار انتخاب های بسیار مناسبی به شمار می روند.

لازم  به ذکر است که طراحی مقاطع HSS با سایر انواع مقاطع سازه ای که در سازه های عمرانی کشور مورد استفاده قرار می گیرد دارای تفاوت هایی است و در بعضی حالت ها نیازمند ملاحظات خاصی است. در مدرک حاضر این ضوابط آیین نامه ای مرتبط با طراحی ستون های خالی ساخته شده به روش سردنورد جمع آوری و ارائه شده است. این ضوابط به همراه مثال های طراحی برای اعضا و اتصالات این گونه سازه ها، به منظور کمک به مهندسان طراح سازه برای ترویج کاربرد مقاطع HSS در سازه های عمرانی ( با توجه به توجیه اقتصادی و مزایای متعدد دیگر آن ها) تهیه شده است. در این مجموعه ابتدا روش های طراحی مقاطع HSS برای هر یک از اعضای سازه ای ( مانند اعضای خرپایی، تیر، ستون و …) ارائه و با طراحی سایر مقاطع متداول اتصالات ساده، گیردار و خرپایی شامل مقاطع HSS معرفی شده است و روش طراحی انواع مهم تر آن ها ارائه شده است. در نهایت به منظور مقایسه ی اقتصادی، سازه ای ۵ طبقه با ستون های HSS به طور کامل طراحی شده و هزینه ی آن با حالتی که ستون ها با روش قدیمی، ساخت مقاطع تیرورق، ساخته شوند مقایسه شده است.