استاندارد AWWA

 

استاندارد AWWA نشانه ی توافق نظر صنعت تامین آب است مبنی بر اینکه محصول مورد نظر قابلیت ارائه ی خدمات راضی کننده ای را دارد.

استاندارد AWWA، استاندارد لوله آب، استاندارد تست آب استاندارد AWWA، استاندارد لوله آب، استاندارد تست آب