دانلودها

کاتالوگ ها

فولاد،آتنا،HSS،مقاطع،لوله،پروفیل،صنعتی،ساختمانی،قوطی،مربع،مستطیل،ایلام،ERW،جوش،ستون،فلزی،CFT،بتن،ضخیم،ضخامت،ابعاد،قطر،سنگین،کارخانه

کاتالوگ فارسی

آخرین نسخه کاتالوگ فارسی (29-4-98)

فولاد،آتنا،HSS،مقاطع،لوله،پروفیل،صنعتی،ساختمانی،قوطی،مربع،مستطیل،ایلام،ERW،جوش،ستون،فلزی،CFT،بتن،ضخیم،ضخامت،ابعاد،قطر،سنگین،کارخانه

کاتالوگ انگلیسی

آخرین نسخه کاتالوگ انگلیسی (29-4-98)

فولاد،آتنا،HSS،مقاطع،لوله،پروفیل،صنعتی،ساختمانی،قوطی،مربع،مستطیل،ایلام،ERW،جوش،ستون،فلزی،CFT،بتن،ضخیم،ضخامت،ابعاد،قطر،سنگین،کارخانه

کاتالوگ عربی

آخرین نسخه کاتالوگ عربی (29-4-98)

فولاد،آتنا،HSS،مقاطع،لوله،پروفیل،صنعتی،ساختمانی،قوطی،مربع،مستطیل،ایلام،ERW،جوش،ستون،فلزی،CFT،بتن،ضخیم،ضخامت،ابعاد،قطر،سنگین،کارخانه

کتابچه فنی

آخرین نسخه کتابچه فنی (29-4-98)

ویدئو ها

فولاد،آتنا،HSS،مقاطع،لوله،پروفیل،صنعتی،ساختمانی،قوطی،مربع،مستطیل،ایلام،ERW،جوش،ستون،فلزی،CFT،بتن،ضخیم،ضخامت،ابعاد،قطر،سنگین،کارخانه

تیزر تبلیغاتی فارسی

آخرین نسخه تیزر شامل ویدئو معرفی فولاد گستر آتنا به زبان فارسی (29-4-98)

فولاد،آتنا،HSS،مقاطع،لوله،پروفیل،صنعتی،ساختمانی،قوطی،مربع،مستطیل،ایلام،ERW،جوش،ستون،فلزی،CFT،بتن،ضخیم،ضخامت،ابعاد،قطر،سنگین،کارخانه

تیزر تبلیغاتی انگلیسی

آخرین نسخه تیزر شامل ویدئو معرفی فولاد گستر آتنا به زبان انگلیسی (29-4-98)

فولاد،آتنا،HSS،مقاطع،لوله،پروفیل،صنعتی،ساختمانی،قوطی،مربع،مستطیل،ایلام،ERW،جوش،ستون،فلزی،CFT،بتن،ضخیم،ضخامت،ابعاد،قطر،سنگین،کارخانه

تیزر کارخانه

آخرین نسخه تیزر شامل ویدئو از کارخانه و روند تولید (29-4-98)