این گواهینامه تائید می کند که یک محصول خاص مطابق با الزامات اتحادیه اروپا ساخته شده است و می توان آن را در منطقه اقتصادی اروپا که شامل تمام کشورهای عضو این اتحادیه است و همچنین نروژ، لیختن اشتاین و ایسلند عرضه کرد.