استانداردهای AWWA نشانه ی توافق نظر صنعت تامین آب است مبنی بر اینکه محصول مورد نظر قابلیت ارائه ی خدمات راضی کننده ای را دارد.

استاندارد AWWA